“โครงสร้างพื้นฐานดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการบริหาร”