ประวัติความเป็นมา

ปั่น

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้งเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองตั้งยู่ในเขตตำบลอู่ทอง (บางส่วน) อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภออู่ทอง ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี 33

1.2 เนื้อที่ ตำบลอู่ทอง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร1

1.3 อาณาเขตติดต่อ

ด้านทิศเหนือ

ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศใต้

ด้านทิศตะวันตก

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่

 

หมู่ที่ 1 บ้านนาลาว ผู้ปกครอง นายสมเกียรติ แสงพระอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านดอนพรม ผู้ปกครอง นายวันเพ็ญ หลักเพชร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านโคก ผู้ปกครอง นางอำพร ลีสุขสาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาสาม ผู้ปกครอง นายเสรีย์ ลีสุขสาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ ผู้ปกครอง นางสาวกาญจนา เขียวเซ็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านอู่ทอง ท่าพระ ผู้ปกครอง นางสาววันฤดี วงศ์อติกานต์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านท่าม้า ผู้ปกครอง นายสุรพล อินหนองตาสาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ผู้ปกครอง นายพจน์ แผนสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านศรีสรรเพชร ผู้ปกครอง นายกรภัทร์ พงกพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น ผู้ปกครอง นายมานพ พันธ์ขาว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านปฐมพร ผู้ปกครอง นายขวัญเมือง สาระสารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านเนินพลับพลา ผู้ปกครอง นางสาวธนิษฐา สราวิช กำนันตำบลอู่ทอง

 

ในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง มีการจัดตั้งชุมชนโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 เตรส ประกอบกับระเบียบเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ข้อ 11 โดยแบ่งชุมชน ออกเป็น 20 ชุมชน คือ

 1. ชุมชนบ้านดอนแจงพัฒนา (เขตบ้านนาลาว หมู่ที่ 1)

ประธานชุมชน ได้แก่ นางดวงดาว  ขวนขวาย

 1. ชุมชนบ้านนาลาวก้าวหน้า (เขตบ้านนาลาว หมู่ที่ 1)

ประธานชุมชน ได้แก่นายประดิษฐ์  จันทร์นาลาว

 1. ชุมชนบ้านนาลาวสามัคคี (เขตบ้านนาลาว หมู่ที่ 1)

ประธานชุมชน ได้แก่นายประชา  ใจสัจจะ

 1. ชุมชนบ้านดอนพรหมพัฒนา (เขตบ้านดอนพรหม หมู่ที่ 2)

ประธานชุมชน ได้แก่นางศิริวรรณ  บุญเกตุ

 1. ชุมชนบ้านดอนมะกอกพัฒนา (เขตบ้านดอนพรหม หมู่ที่ 2)

ประธานชุมชน ได้แก่นายตระกูล  กัลยาณพงศ์

 1. ชุมชนบ้านโคกเหนือ ( เขตบ้านโคก หมู่ที่ 3 )

ประธานชุมชน ได้แก่นายโกศล  แก้วสระแสน

 1. ชุมชนบ้านโคกใต้ ( เขตบ้านโคก หมู่ที่ 3 )

ประธานชุมชน ได้แก่นายช้วน  แก้วสระแสน

 1. ชุมชนหนองตาสามพัฒนา (เขตบ้านหนองตาสาม หมู่ที่ 4)

ประธานชุมชน ได้แก่ นายจุล  ชูศรีจันทร์

 1. ชุมชนรวมใจพัฒนา (เขตบ้านหนองตาสาม หมู่ที่ 4)

ประธานชุมชน ได้แก่นายทองใบ  คำมณี

 1. ชุมชนเขาพระรวมใจรักษ์ (เขตบ้านเขาพระ หมู่ที่ 5)

ประธานชุมชน ได้แก่นายธนกฤต  แสวงหา

 1. ชุมชนเขาพระรวมใจพัฒนา (เขตบ้านเขาพระ หมู่ที่ 5)

ประธานชุมชน ได้แก่นางเวียงจันทร์  ดีสุขแสง

 1. ชุมชนหนองน้ำขุ่น (เขตบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 6)

ประธานชุมชน ได้แก่นายเชี้ยน  จงใจรักษ์

 1. ชุมชนบ้านท่าม้า (เขตบ้านท่าม้า หมู่ที่ 7)

ประธานชุมชน ได้แก่นางสมฤทัย  เชวงภักดีเวทย์

 1. ชุมชนบ้านหนองเสือ (เขตบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8)

ประธานชุมชน ได้แก่นางภัคทิพา  ลัยนันท์

 1. ชุมชนศรีสรรเพชญ์ (เขตบ้านศรีสรรเพชญ์ หมู่ที่ 9)

ประธานชุมชน ได้แก่นายบันลือ  แสวงหา

 1. ชุมชนดงเย็นตะวันตก (เขตบ้านดงเย็น หมู่ที่ 10)

ประธานชุมชน ได้แก่นายชลอ  หุ่นประเสริฐ

 1. ชุมชนดงเย็นตะวันออก (เขตบ้านดงเย็น หมู่ที่ 10)

ประธานชุมชน ได้แก่นายเบิ้ม  แดงดี

 1. ชุมชนปฐมพรพัฒนา (เขตบ้านปฐมพร หมู่ที่ 11)

ประธานชุมชน ได้แก่นายสุพล  นาชพัด

 1. ชุมชนหลังวัดช่องลม (เขตบ้านช่องลม หมู่ที่ 12)

ประธานชุมชน ได้แก่นายธำรง  ศรีชมภู

 1. ชุมชนเนินพลับพลา (เขตบ้านช่องลม หมู่ที่ 12)

ประธานชุมชน ได้แก่นายสมเกียรติ  แซ่ตั้ง

 


 ผลการดำเนินการ 

 


 แผนการดำเนินงาน 

 


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง