แผนที่แสดงเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทองในเขตอำเภออู่ทอง

1. ที่ตั้ง เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ทอง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท้าวอู่ทองและประกาศยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท้าวอู่ทอง เป็นเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองตั้งอยู่ในเขตตำบลอู่ทอง (บางส่วน)  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภออู่ทอง ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี 33 กิโลเมตร

2. เนื้อที่  ตำบลอู่ทอง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  32  ตารางกิโลเมตร

3. ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จะมีสองลักษณะพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทิศตะวันตกสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา  เหมาะแก่การปลูกพืช ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

4. อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ         ตำบลหนองโอ่ง  อำเภออู่ทอง

ทิศใต้                          ติดต่อกับ         ตำบลจรเข้สามพัน ,ตำบลยุ้งทะลายอำเภออู่ทอง

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         ตำบลยุ้งทะลาย , ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง

5.    จำนวนหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน 

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง 12  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านนาลาว ผู้ปกครอง นายสมเกียรติ แสงพระอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านดอนพรหม ผู้ปกครอง นายวันเพ็ญ หลักเพชร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านโคก ผู้ปกครอง นางอำพร ลีสุขสาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาสาม ผู้ปกครอง นายเสรีย์ ลีสุขสาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระ ผู้ปกครอง นางสมบุญ เขียวเซ็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านอู่ทอง-ท่าพระ ผู้ปกครอง นางสาววันฤดี วงศ์อติกานต์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านท่าม้า ผู้ปกครอง นายสุรพล อินหนองตาสาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ผู้ปกครอง นายพจน์ แผนสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านศรีสรรเพชญ์ ผู้ปกครอง นายสมพร ดอนตะโก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านดงเย็น ผู้ปกครอง นายมานพ พันธ์ขาว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านปฐมพร ผู้ปกครอง นายขวัญเมือง สาระสารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านเนินพลับพลา-สวนพลู ผู้ปกครอง นางสาวธนิษฐา สราวิช กำนันตำบลอู่ทอง

6.  ประชากร

เขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง มีจำนวนครัวเรือน 5,190 ครัวเรือน จำนวนประชากรชาย 7,646 คน หญิง 8,012 คน รวมทั้งสิ้น 15,658 คน(ข้อมูล ณ เมษายน 2558  จากสำนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง