ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง 5 ซ้าย – 5 ซ้าย – 2 ซ้อย กม.ที่ 1+700 หมู่ที่ 11 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 5.3MB)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก สายบ้านนางจันที แก้วสระแสน – บ้านนางสังวน แก้วสระแสน หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 2.33MB)

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมพื้นผิวบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

Download (PDF, 2.36MB)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.สายชุมชนหลังวัดช่องลม ซอย 5 หมู่ที่ 2,12 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 1.93MB)

Download (PDF, 190KB)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.เลียบทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ12-040 ชุมชนบ้านหนองน้ำขุ่น ช่วง กม.ที่ 0+002 – กม.ที่ 0+062 หมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ชุมชนหนองเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 2.19MB)

Download (PDF, 5.82MB)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก ขนานถนนสาย สพ.ถ.12-002 บ้านนาลาว – บ้านดอนพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 1.72MB)

ประกาศราคากลางปรับปรุงรั้วรอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 2.84MB)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรางทอง หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 3.03MB)

ประกาศราคากลางโครงการถางป่าขุดตอเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างถนนดิน สายบ้นนางมะยม สดบัวงาม – บ้านนายโต้ง หมู่ที่ 10 ตำบลอู่ทอง

Download (PDF, 2.12MB)