วันที่ รายการ
22 ธค 2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธค 2564 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (แผ่นยางกันกระแทก) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธค 2564 ซื้อชุดเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๖๑๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2564 จ้างเหมาบริการปรับสภาพพื้นที่บริเวณปากบ่อพักน้ำ ด้วยเครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) หมู่ที่ ๔, ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2564 จ้างเหมาบริการปรับสภาพพื้นที่บริเวณปากบ่อพักน้ำ ด้วยเครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) หมู่ที่ ๔, ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธค 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทิ้งสาธารณะ บริเวณชุมชนศรีสรรเพชญ์ หมู่ที่ 9 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีคัดเลือก
09 ธค 2564 จ้างติดตั้ง GUARD RAIL ถนนสาย สพ.ถ 12-112 ชุมชนบ้านดอนพรหมพัฒนา ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2564 วัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
01 ธค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2564 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม งวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บย ๘๕๐๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2564 ซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ เพื่อสำหรับใช้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการต่างๆของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2564 ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2564 ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง)เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2564 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2564 ซื้อตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พย 2564 จ้างเหมาบริการอุโมงค์ยูวี สำหรับฆ่าเชื้อโรค ให้กับผู้เข้าร่วมงานโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2564 ซื้อพัดลมผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ตค 2564 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตค 2564 ซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ตัวรถชนิด 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
20 ตค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ตค 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการต่างๆของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๖๙๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2564 จ้างปรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายเด็กชายรัชภูมิ ศรีลายศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2564 ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางสาธารณประโยชน์ สายบ้านนายปิยะ - บ้านนายไชยา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2564 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องลม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2564 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8694 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กพ 2564 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บษ ๑๖๘๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-8694 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้ายอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กพ 2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้าวอู่ทองและนายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 เหมาติดตั้งเต็นท์ ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้าวอู่ทองและนายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง
02 กพ 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคงทน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กพ 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ้นเปลือง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มค 2564 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บพ ๘๐๕๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มค 2564 จ้างตรวจเช็คระบบครัชและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๗๖๔ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๗๔๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (ช่วงปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธค 2563 จ้างซ่อมแซมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3,4,5,6 และหมู่ที่ 7 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธค 2563 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2563 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (ชั้น 2) หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2563 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตค 2563 จ้างตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตค 2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ตค 2563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนที่ชำรุดเสียหายในเขตพื้นที่เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บพ ๘๐๕๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2563 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในงานจัดเก็บขยะมูลฝอยการรักษาควมสะอาดของภายในชุมชนขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2563 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๘ ลบ.ม. หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๘๒๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ตค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ตค 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กย 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2563 ซื้อตาข่ายล้อมรั้ว บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านปฐมพร หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2563 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กย 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2563 จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2563 ซื้อพรมลูกฟูกสีแดง เพื่อใช้ในโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2563 จ้างเหมาประดับผ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนสายซอยสหฟาร์ม หมู่ที่ 9 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2563 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๘๐๕๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2563 จ้างเหมาประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2563 จ้างเหมาประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กค 2563 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2563 ซื้อข้าวสาร ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2563 ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิย 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิย 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2563 จ้างประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2563 จ้างเหมาประดับไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2563 ซื้อซื้อธงชาติไทย และธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. เพื่อประดับอาคารและสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2563 ซื้อธงชาติไทย และธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. เพื่อประดับอาคารและสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างขุด/ดูด/ลอกเลนและขยะมูลฝอย เพื่อทำความสะอาดทางระบายน้ำทิ้งสาธารณะที่อยู่ในความรับรับผิดชอบ และอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 1,3,11 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พค 2563 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นถังรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๘๒๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมย 2563 ซื้อซื้อต้นหญ้านวลน้อยพร้อมปลูก เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เมย 2563 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมย 2563 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมย 2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมย 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.สายเลียบถนนลาดยาง สาย สพ.ถ.12-002 บ้านนาลาว - บ้านดอนพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เมย 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2563 ซื้อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2563 ซื้อยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสำหรับใช้ฉีดพ่นภายในอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มีค 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2563 จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพรหม หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กค ๑๔๐๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีค 2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวน้ำอ้อย หลวงหิรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 ซื้อซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวน้ำอ้อย หลวงหิรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มีค 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
04 มีค 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มีค 2563 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กพ 2563 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กพ 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กพ 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2563 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ 12-094 ชุมชนบ้านโคกเหนือ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจสายด่วนนายกเทศมนตรี
081-4232952

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้125
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้92
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้125
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว657
mod_vvisit_counterเดือนนี้358
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2407
mod_vvisit_counterทั้งหมด97048

We have: 11 guests online
IP: 44.192.79.149
วันนี้: มิ.ย. 04, 2023

 
QR Code
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

 

 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3555-2997