รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตราเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
*****************************
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป
(1) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  สังกัดกองการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 –23 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐–3555-2997