ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ซอยบ้านนายประเทือง สุโขทัย หมุ่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.สายซอยบ้านนายประเทือง สุโขทัย หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

วันที่ รายการ
16 ตค 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กย 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2563 ซื้อตาข่ายล้อมรั้ว บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านปฐมพร หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2563 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กย 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2563 จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2563 ซื้อพรมลูกฟูกสีแดง เพื่อใช้ในโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2563 จ้างเหมาประดับผ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนสายซอยสหฟาร์ม หมู่ที่ 9 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กค 2563 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ ๘๐๕๐ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2563 จ้างเหมาประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2563 จ้างเหมาประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กค 2563 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิย 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2563 ซื้อข้าวสาร ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2563 ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิย 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิย 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2563 จ้างประดับผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2563 จ้างเหมาประดับไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2563 ซื้อซื้อธงชาติไทย และธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. เพื่อประดับอาคารและสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2563 ซื้อธงชาติไทย และธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. เพื่อประดับอาคารและสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างขุด/ดูด/ลอกเลนและขยะมูลฝอย เพื่อทำความสะอาดทางระบายน้ำทิ้งสาธารณะที่อยู่ในความรับรับผิดชอบ และอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 1,3,11 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาพระ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาสาม เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง งวดเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พค 2563 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนพื้นถังรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๘๒๙ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมย 2563 ซื้อซื้อต้นหญ้านวลน้อยพร้อมปลูก เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เมย 2563 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เมย 2563 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมย 2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมย 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.สายเลียบถนนลาดยาง สาย สพ.ถ.12-002 บ้านนาลาว - บ้านดอนพรหม หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เมย 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2563 ซื้อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2563 ซื้อยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสำหรับใช้ฉีดพ่นภายในอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มีค 2563 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2563 จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพรหม หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มีค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กค ๑๔๐๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มีค 2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวน้ำอ้อย หลวงหิรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 ซื้อซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มีค 2563 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวน้ำอ้อย หลวงหิรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มีค 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
04 มีค 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มีค 2563 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กพ 2563 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กพ 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กพ 2563 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2563 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ 12-094 ชุมชนบ้านโคกเหนือ ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ยินดีต้อนรับ

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

อำเภออู่ทอง    จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า 6 จาก 6

6
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจสายด่วนนายกเทศมนตรี
035-552997 ต่อ 111

คุณพึงพอใจทต.ท้าวอู่ทอง ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้60
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้195
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว290
mod_vvisit_counterเดือนนี้840
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว665
mod_vvisit_counterทั้งหมด6417

We have: 4 guests online
IP: 35.172.236.135
วันนี้: ต.ค. 20, 2020


QR Code
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3555-2997